Địa chỉ.: Shenzhen City, Guangdong Province, China
Số điện thoại.: +86-755-83419012