Địa chỉ.: Shenzhen City, Guangdong Province, China
Số điện thoại.: +86-755-83419012

 • Chứng nhận TÜV
 • Chứng nhận TÜV
 • Chứng nhận CCC
 • Chứng nhận CCC
 • Chứng nhận CE
 • Chứng nhận CE
 • Chứng nhận CE
 • Chứng nhận CE
 • Chứng nhận cho màn hình
  LED trong nhà
 • Chứng nhận cho màn hình
  LED trong nhà
 • Chứng nhận cho màn hình
  LED trong nhà
 • Chứng nhận cho màn hình
  LED ngoài trời
 • Chứng nhận cho màn hình
  LED ngoài trời
 • Chứng nhận cho màn hình
  LED ngoài trời
 • Chứng nhận FCC

 • Chứng nhận FCC

 • Chứng nhận RoHS
 • Chứng nhận RoHS
 • Chứng nhận ISO 9001